Kobylański Antoni

Antoni Kobylański, vel Anton Kobylanski, dr medycyny, autor patentu na FLUG-YACHT, ok. 1900 r